چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه تجهیزات شیمیایی:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
مخازن تحت فشار تهران تماس 310
اکسید برها تهران تماس 330
كربن زدا تهران تماس 328
نگهدارنده سوخت تهران تماس 388
چربیگیر تهران تماس 391
فسفاته تورکو تهران تماس 349