چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه تجهیزات شیمیایی:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
مخازن تحت فشار تهران تماس 296
اکسید برها تهران تماس 313
كربن زدا تهران تماس 313
نگهدارنده سوخت تهران تماس 371
چربیگیر تهران تماس 375
فسفاته تورکو تهران تماس 333