دوشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۷

نام کاربری
پسورد :

روابط عمومی: info@ietro.com

پشتیبانی: support@ietro.com

استان های مربوط در گروه تجهیزات شیمیایی:

تصویر : ناشر/نام منطقه تماس بازدید :
مخازن تحت فشار تهران تماس 306
اکسید برها تهران تماس 325
كربن زدا تهران تماس 323
نگهدارنده سوخت تهران تماس 381
چربیگیر تهران تماس 387
فسفاته تورکو تهران تماس 345